اقدامات پلیس در پیشگیری از کرونا

نگاه روز

اقدامات پلیس در پیشگیری از کرونا از زبان جناب سرهنگ عباسی رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی فارس 

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۴ اسفند ۱۳۹۸