نحوه مقابله با ویروس کرونا

کرونا

از زبان خانم دکتر معطری دکترای ویروس شناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۵ اسفند ۱۳۹۸