از چه ماسکی استفاده کنیم؟

کرونا

هر کسی برای پیشگیری از بیماری کرونا از چه نوع ماسکی استفاده کند؟ صحبت های دکتر جهانگیری در این رابطه 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲ فروردین ۱۳۹۹