عروس دشت

مستند

کشور ایران بعد از مصر دومین تولید کننده خرمای جهان است و استان فارس پس از خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پنجمین تولید کننده خرما در ایران است. مستند عروس دشت با نگاهی به عرصه های نخل خرما در استان فارس به بخشی از کاشت، داشت و برداشت و آبیاری  و سم پاشی این محصول استراتژیک پرداخته است

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ آبان ۱۳۹۵