نگارستان- نمایانگر

نگارستان

در نگارستان نحوه صحیح نوشتار و گفتار کلمات را می آموزیم این قسمت به جای نشان دهنده بگوییم نمایانگر

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۲۹ اسفند ۱۳۹۸