مامان جمال آقو و ترس کرونا

فارسی شو

وقتی مامان جما آقو در برنامه فارسی شو از کرونا صحبت میکنه

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۸ اسفند ۱۳۹۸