نگارستان - حذف به قرینه

نگارستان

چطور کلمات را به قرینه حذف کنیم؟ 

پاسداشت زبان و ادبیات فارسی
۵ فروردین ۱۳۹۹