وصیت شهدا - شهید حمید عارف

وصیت نامه شهدا

فرازهایی از وصیت نامه شهید حمید عارف

وصیت نامه شهدا
۵ فروردین ۱۳۹۹