وصیت شهدا - شهید ابراهیم باقری زاده

وصیت نامه شهدا

فرازی از وصیت نامه شهدا - سردار شهید ابراهیم باقری زاده

وصیت نامه شهدا
۷ فروردین ۱۳۹۹