وصیت نامه شهید محمد مهدی زیبایی نژاد

وصیت نامه شهدا

فرازی از وصیت نامه شهدا - سردار شهید محمد مهدی زیبایی نژاد

وصیت نامه شهدا
۹ فروردین ۱۳۹۹