وصیت شهدا - شهید علیرضا نجف پور

وصیت نامه شهدا

فرازی از وصیت نامه شهدا - سردار شهید حجت الاسلام  علیرضا نجف پور - زرقان

وصیت نامه شهدا
۹ فروردین ۱۳۹۹