آدای در سال دوری و دوستی

ویژه نوروز

طنز آداای
کاری از معاونت مجازی صدا و سیمای همدان
آدای در سال دوری و دوستی

ویژه برنامه های نوروزی
۱ فروردین ۱۳۹۹