هوای ایل

مستند

نقش عشایر در تولید ناخالص ملی عنوان تحقیقی است  که توسط واحد پزوهش و تحقیقات مرکز فارس در سال 90 به انجام رسیده است. مستند هوای ایل بر اساس این تحقیق با نگاهی به نقش عشایر ترک، لر و عرب استان فارس در تولید ناخالص ملی دارد. این تولیدات عبارتند از: دست بافت ها، شیر و لبنیات،گوشت اعم از ماکیان و چهارپایان اهلی چون گوسفند و گاو و شتر و ... که نقش بسزایی در تولیدات ملی و سلامت جامعه ایفا می کنند.همچنین در این برنامه به چالش ها و مشکلات زندگی عشایر نیز پرداخته می شود.

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ آبان ۱۳۹۵