تلفظ های نادرست

ویژه نوروز

آموزش تلفظ های نادرست در زبان فارسی
با نگارستان همراه بشوید تا زبان فارسی را بهتر یاد بگیرید 

ویژه برنامه های نوروزی
۶ فروردین ۱۳۹۹