مخاطرات مسافرت

کرونا

آیا به مسافرت برویم؟ آقای دکتر کریمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این رابطه توضیح می دهد؟ 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ فروردین ۱۳۹۹