مددکاران اجتماعی

ویژه نوروز

گفتگو با سرکار خانم سپهری و سرکار خانم نگهداری دو تن از مدد کاران اجتماعی شیراز در رابطه با فعالیت ها و دغدغه های این گروه از مددکاران

ویژه برنامه های نوروزی
۸ فروردین ۱۳۹۹