نقش سپاه فجر فارس در کمک به سیل زدگان

برنامه های تلویزیونی

گوشه ای از اقدامات سپاه فجر فارس برای کمک به سیل زدگان و بازسازی های ساختمان های تخریب شده در سیل پارسال کشور

توضیحات  سردار بوعلی جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ، در برنامه  کارنامه به مناسبت  روز پاسدار 

 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۹ فروردین ۱۳۹۹