سبزپوشان سپاه همگام با مردم

برنامه های تلویزیونی

سپاه فجر فارس سال گذشته در زمینه محرومیت زدایی از نیازمندان و اجرای طرح های عمرانی چه اقداماتی انجام داد؟ 

گوشه ای از  فعالیت های سپاه فجر فارس از زبان #سردار_بوعلی جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ، در برنامه #کارنامه به مناسبت #روز_پاسدار

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۹ فروردین ۱۳۹۹