نسخه ها و تفاسیر دیوان حافظ

ویژه نوروز

این برنامه ای سعی شده  با شعرخوانی، حافظ خوانی، سعدی خوانی ادبیات مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب پارس را معرفی کند.

ویژه برنامه های نوروزی
۱۰ فروردین ۱۳۹۹