صبح دلگشا - جشنواره انار فاروق

صبح دلگشا

صبح دلگشا - جشنواره انار فاروق 

تاریخ 2 آبان ماه

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۴ آبان ۱۳۹۵