زندگی

مستند

استقلال اقتصادی و خلق بسترهای مناسب کار و درآمد خارج از وابستگی به بخش دولتی مضمون اصلی مستند زندگی است.این مستند به معرفی چهره هایی می پردازد که با اندک سرمایه ای کارگاهی راه اندازی کرده اند و علاوه بر تامین هزینه زندگی خود موجب شده اند تا مقداری نیز از رهگذر رونق اقتصادی ایجاد شده امورات زندگی خود را بگذرانند.

این کارگاه ها و اشخاص عموما در جشنواره های گوناگون کارآفرینی به عنوان واحد برتر و یا تولید کننده برتر شناخته شده اند.در این مستند به معرفی تولید کننده و جزئیات و شیوه های مسیر تولید پرداخته می شود.

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ آبان ۱۳۹۵