تشخیص ماسک اصلی از تقلبی

عبور از کرونا

آقای دکتر حسینی عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت شیراز در برنامه عبور از کرونا در آزمایشی ماسک اصلی از تقلبی رو آموزش داد. 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۲ فروردین ۱۳۹۹