دید و بازدید مجازی مامان جمال آقو

خودمونی

وقتی #مامان_جمال_آقو هم از ترس ویروس کٌنٌنا (کرونا) دید و بازدید مجازی راه انداخته و از خوشکلای مامان می خواد همه ساعت 4 فاینال (آنلاین) باشن

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۲ فروردین ۱۳۹۹