60 درصد مردم مبتلا به کرونا خواهند شد؟

کرونا

آیا واقعا 70 درصد مردم مبتلا به کرونا خواهند شد؟
گفتگو با دکتر رضاییان زاده متخصص اپیدمیولوژی 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۱۳ فروردین ۱۳۹۹