سرویس دهی به موارد اورژانس غیر کرونایی

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر حسینی متخصص طب اورژانس در رابطه با سرویس دهی به بیمار های غیر اورژانسی و نگرانی مردم برای مراجعه به اورژانس بیمارستان ها

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۳ فروردین ۱۳۹۹