تفالی به حافظ شیرازی

عیدانه

تفال استاد امیرهمایون یزدانپور به حافظ شیرازی در برنامه عیدانه 

برنامه شبانگاهی نوروز 99
۱۴ فروردین ۱۳۹۹