تولید ماسک

در شهر

جهاد بسیجیان ناحیه ثارالله شیراز در تولید ماسک 

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۴ فروردین ۱۳۹۹