اقدامات قرارگاه سلامت شاهچراغ (ع)

رادیو پیگیر

نعمتی ، معاون اجرایی آستان احمدی و محمدی (ع) 
#رادیو_پیگیر

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۸ فروردین ۱۳۹۹