گفت و گو با کارگردان ماجرای نیمروز

خوشا شیراز

گفت و گو با کارگردان ماجرای نیمروز ، محمد حسین مهدوی 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۹ فروردین ۱۳۹۶