رزمایش کمک مومنانه در ماه رمضان

سخنان مقام معظم رهبری

رزمایش برای همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان در ماه مبارک رمضان 
سخنان مقام معظم در نیمه شعبان

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹