سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

گفتگو

گفتگو با آقای تاجگردون ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و آقای افکاری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص سال 1396 که با نام سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگزاری شده است.

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۰ فروردین ۱۳۹۶