اقدامات سارمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات در سال 98

دست آوردها

گفتگو با مهندس سهرابی مدیر کل سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان فارس در برنامه کارنامه در رابطه با پیشرفت ها و اقدامات این سازمان در سال 98

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۲۵ فروردین ۱۳۹۹