مدرسه هوشمند روستایی

برنامه های تلویزیونی

هوشمند سازی مدارس روستایی به منظور خدمت رسانی و آموزش بهتر به مناطق محروم

گفتگو با مهندس سهرابی مدیر کل سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان فارس در برنامه کارنامه در رابطه با پیشرفت ها و اقدامات این سازمان در سال 98

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۵ فروردین ۱۳۹۹