با دعا، آرام شویم

کرونا

دعای فرج ، موجب استجابت دعا و نجات از فتنه ها می شود.
 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۲۸ فروردین ۱۳۹۹