سیاست گذاری دولت برای بازگشایی ها

حریرچی

معیارهای سیاست گذاری دولت برای تعطیلی یا بازگشایی مشاغل، مدارس و دانشگاه ها
صحبت های #دکتر_حریرچی معاون وزارت بهداشت در شیراز، 29 فروردین 

صحبت های دکتر حریرچی معاون وزیر بهداشت در استان فارس، ۲۹فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۹ فروردین ۱۳۹۹