تجمعات مذهبی ماه رمضان

ویژه

تجمعات مذهبی ماه رمضان تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد
گفتگو با جناب آقای دکتر قاسم پور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس

پیشنهاد ما به شما
۳۱ فروردین ۱۳۹۹