افتتاح صنایع بزرگ پایه در فارس

فارسی شو

افتتاح صنایع بزرگ پایه در جهت جهش تولید در استان فارس
گفتگو با آقای دکتر رحیمی استاندار فارس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹