بوی تعفن ناشی از فاضلاب

کارنامه

برطرف شدن بوی تعفن در قسمت های شمال شرق شیراز 
گفتگو با مهندس بهروزی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹