تلاش برای ایجاد اشتغال در فارس

کارنامه

گفتگو با جناب آقای مختاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در رابطه با موضوع کار و اشتغال در استان فارس

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹