حداقل حقوق در سال 99

کارنامه

گفتگو با جناب آقای مختاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در رابطه با موضوع کار و اشتغال در استان فارس

 

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹