افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد

افتتاح طرح ها

سخنان رئیس جمهور محترم در افتتاح ورزشگاه شهید سلیمانی در لامرد 

با افتتاح پروژه های ورزشی فضای ورزشی استان به دوبرابر افزایش پیدا کرد 

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹