تشخیص کوئید 19 با آزمایش خون

عبور از کرونا

آیا آزمایش خون روش مطمئنی برای تشخیص کوئید19 هست؟
دکتر کدیور فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹