جدیدترین آمار کرونا در فارس 

کرونا

دکتر همتی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹