نقاط قوت و ضعف شوراهاس اسلامی

کارنامه

گفتگو با دکتر رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در رابطه با شوراهای اسلامی شهر و روستا

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹