سیاست های جمعیتی

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با خانم دکتر صفاری مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با سیاست های افزایش جمعیت
روز ملی جمعیت

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹