بالا بردن نرخ باروری و جمعیت

کارنامه

گفتگو با خانم دکتر صفاری مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با سیاست های افزایش جمعیت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹