داروی درمان کرونا

عبور از کرونا

گفتگو با خانم دکتر شریفی دکتری اپیدمیولوژی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹