علایم جدید کرونا

عبور از کرونا

گفتگو با آقایدکتر داور پناه متخصص عفونی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹