آیا ویروس کرونا ضعیف شده است؟

عبور از کرونا

گفتگو با آقای دکتر داور پناه متخصص عفونی در خصوص بیماری کرونا در برنامه عبور از کرونا 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹