خاطره فتح خرمشهر

برنامه های تلویزیونی

خاطره سرتیپ عبادت فرماندهی تیپ 55 هوابرد شیراز در عملیات آزاد سازی خرمشهر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۳ خرداد ۱۳۹۹